Limburgse Rechtsgeschiedenis

Boekaankondiging

Procesgids Commissarissen-Deciseurs te Maastricht

In april 2023 verscheen de Procesgids Commissarissen-Deciseurs te Maastricht als een handreiking voor degenen die onderzoek willen doen in de oude rechterlijke archieven van Maastrricht, die worden bewaard in het Historisch Centrum Limburg.

De rechtspleging in hoger beroep door de Commissarissen-Deciseurs staat daarbij centraal.

De Commissarissen-Deciseurs fungeerden vanaf 1546 tot 1794 als de hoogste bestuurlijke en rechterlijke instantie te Maastricht namens de hertog van Brabant en de prinsbisschop van Luik als medeheren van Maastricht. Na de verovering van Maastricht door Frederik Hendrik in 1632 bleef de Tweeherigheid in stand, maar gingen de Brabantse rechten over op de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden.

Omvang 105 blz.; ISBN 9789464550566; uitgeverij Verloren Hilversum.

De reeks procesgidsen wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting tot uitgaaf van de bronnen van het Oude Vaderlandse Recht.

‘Het Leenrecht Vergadert …’

November 2021 verscheen ‘Het Leenrecht vergadert …’ Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode, Werken Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap dl. 26.

Het boek biedt een overzicht van de geschiedenis en de organisatie van de Keurkeulse Mankamer,  en behandelt daarnaast aspecten van het formele en materiële leenrecht. Aan de hand van drie uitgewerkte voorbeelden wordt de praktijk van het vroegmoderne leenrecht inzichtelijk gemaakt.

Als leenhof van de prinsbisschoppen van Keulen in de Spaanse en nadien Staatse Landen van Overmaze trachtte de Mankamer vanaf de zestiende eeuw tot aan het einde van het Ancien Régime de rechten van de bisschop als leenheer te verdedigen tegen de soevereiniteitsaanspraken van de Zuidelijke Nederlanden en nadien de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Omvang: 262 pagina’s. ISBN 978-90-71581-21-2 Werken LGOG 26; prijs € 25,00 plus verzendkosten. Het boek is bestelbaar via het Bureau LGOG, Email: info.lgog.nl

Limburg. Een geschiedenis

LEG Op 28 maart 2015 werden de drie delen van ‘Limburg. Een geschiedenis’ – een nieuw standaardwerk over de geschiedenis van Limburg, onder redactie van Paul Tummers, Louis Berkvens, Arnoud-Jan Bijsterveld,  Ad Knotter, Leo Wessels en Frans Hermans – in de aula van de Universiteit Maastricht gepresenteerd.  De drie delen zijn bestelbaar via www.lgog.nl .

A.M.J.A. Berkvens, H.J.J.M. van der Bruggen, R.M.L.M. Magnée (red.), Rechtspraak in Roermond. Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012)

rechtspraakroermond

Het boek behandelt chronologisch en thematisch belangrijke aspecten van de rechtspraak uit de periode 1580-2012. Het bevat tevens biografieën van presidenten en andere markante figuren die in de loop der tijd aan de Roermondse arrondissements-rechtbank en haar voorlopers verbonden zijn geweest.

Uitgeverij Verloren (Hilversum) Omvang: 336 pagina’s ISBN 978-90-8704-351-3

Plakkaten, Ordonnanties en Circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798)

pruisischeplakkaten-_voorplHet boek beschrijft in regestvorm meer dan 1060 rechtsvoorschriften die tussen 1713 en 1798 werden uitgevaardigd in en ten behoeve van Pruisisch Gelre.

In de tweetalige inleiding (Nederlands/Duits) wordt ingegaan op de bijzondere plaats van Pruisisch Gelre binnen de Pruisische monarchie en de organisatie van wetgevende bevoegdheden op centraal en decentraal niveau. Daarnaast wordt een kwantitatief overzicht gegeven van de in Pruisisch Gelre afgekondigde wetgeving.

Het boek is voorzien van een uitvoerig register.

Omvang: lx+644 pagina’s. ISBN 978-90-71581-15-1 Werken LGOG 22; prijs € 40,00 plus verzendkosten Het boek is bestelbaar via het Bureau LGOG, Email: info.lgog.nl