Limburgse Rechtsgeschiedenis

Publicaties

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van regionaal-historische publicaties. Deze zijn ten dele online opvraagbaar.

2023

Louis Berkvens, Procesgids Commisarissen-deciseurs te Maastricht, Hilversum  Verloren 2023 (isbn 9 789464 550566)

2022

Louis Berkvens, ‘Johann Stephan Pütter (1725-1807) en de ‘Limburgse’ Rechtsgeschiedenis’, in:The Art of Moving Borders. Liber Amicorum Hildegard Schneider, The Hague 2022 (Maastricht Law Series 25) pp. 369-388

2021

Louis Berkvens, ‘Het Leenrecht vergadert …’Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode (1469-1795), Maastricht 2021 (Werken LGOG nr, 26)

2019

Louis Berkvens, Poyck van Ehrenstein contra Kuhnen. De Keurkeulse Mankamer te Heerlen en de onteigening van het leengoed Wilsberg in de Gulikse onderheerlijkheid Ter Heiden (1779-1780), in: Rijksarchivaris in een land zonder grenzen. Liber amicorum mr. dr. Jacques van Rensch, Maastricht 2019 (Publikaties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, nr, 7), blz. 11-34.

2017

Berkvens, A.M.J.A. , ‘Comparative legal history of the Euregion Meuse-Rhine. A triangular relationship’, in: Sartonia 30 (2017), p 155-186.

2016

Berkvens, A.M.J.A. ‘À propos van de Ravecamp. Enige (rechts-)historische bespiegelingen over het domicilie van prof.mr. G.R. de Groot te Amby’. In: Vonk, O, Rutten, S., Smits, J., Grootboek : Liber Amicorum prof.mr. Gerard René de Groot, Kluwer Deventer 2016, p. 63-79.

Berkvens, A.M.J.A., ‘Vergelijkende rechtsgeschiedenis van de EU-regio Maas-Rijn. Een driehoeksverhouding’ in: Pro Memorie 18 (2016) 169-192.

2015

Berkvens, A.M.J.A., ‘Staatkundige en institutionele geschiedenis der Limburgse territoria 1548-1795’, in: A.M.J.A. Berkvens, A.J. Bijsterveld, A. Knotter, P. Tummers & L Wessels (Eds.), Limburg. Een geschiedenis. Deel II (pp. 19-115). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Berkvens, A.M.J.A., ‘Staatkundige en institutionele geschiedenis van ‘Limburg’ 1794-1867‘, in: A.M.J.A. Berkvens, A.J. Bijsterveld, A. Knotter, P. Tummers & L Wessels (Eds.), Limburg. Een geschiedenis. Deel III (pp. 23-66). Maastricht: Limburgs geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

2014

A.M.J.A. Berkvens, ‘Staats Dalhem 1661-1785. Enige opmerkingen over bestuur en rechtspraak in de Staatse Landen van Overmaas’, in: G.R. de Groot e.a. (red.) Kritiek op recht. Liber amicorum Gerrit van Maanen, Kluwer Deventer 2014, blz. 23-42.

2013

A.M.J.A. Berkvens, Bruggen, H.J.J.M. van der & Magnée, R.M.L.M. (2013). Rechtspraak in Roermond. Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg. Hilversum: Verloren. (336 p.)

A.M.J.A. Berkvens, ‘Pruisisch Opper-Gelre, 1713-1798. Een inleiding’, in: De Maasgouw 132(2013) 149-156.

2012

A.M.J.A. Berkvens, Plakkaten, Ordonnanties en Circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798), Maastricht 2012 (Werken Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, dl. 22) lx+644 blz.

2011

A.M.J.A. Berkvens, Procesgids Soevereine Raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo, Verloren Hilversum 2011 (Procesgidsen Stichting OVR dl. 9).

A.M.J.A. Berkvens, ”Juges de paix avant la lettre‘ in Midden- en Noord-Limburg, voorafgaand aan de invoering van de Vredegerechten in de Franse Tijd’, in: G. Martyn, Scènes uit de geschiedenis van het Vredegerecht, Brugge, Die Keure 2011, blz. 57-71.

2010

A.M.J.A. Berkvens en Th.J. van Rensch (red.), In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 2010 (Werken LGOG dl. 20). Verkrijgbaar bij Bureau LGOG, postbus 83 6200 AB Maastricht (e-mail: info@lgog.nl).

A.M.J.A. Berkvens, ‘De Geheime Tribunalsrath Johann Koenen en de visitatie van het Justiz-Collegium in Pruisisch Gelre, 1768-1779‘, in: A.M.J.A. Berkvens en Th.J. van Rensch (red.), In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 2010 (Werken LGOG dl. 20), blz. 167-188

A.M.J.A. Berkvens, ‘Peter Heinrich Coninx als codificator van het burgerlijk procesrecht in Pruisisch Gelre, 1783-1786‘ in: M. Gubbels en C.J.H. Jansen (red.), Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem, Nijmegen 2010 (Werken Gerard Noodt Instituut, nr. 53), blz. 235-266.

A.M.J.A. Berkvens, ‘Gerechtelijke hervormingen in Pruisisch Gelre, 1746-1787’, in: Pro Memorie 12.1 (2010), blz. 36-55.

A.M.J.A. Berkvens, ‘The Reform of Civil Procedure in the Rhine-Prussian Provinces: The Example of Prussian Gueldres 1713-1786’ in: C.H. van Rhee (ed.), Within a Reasonable Time: The History of Due and Undue Delay in Civil Litigation, Duncker& Humblot, Berlin (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, vol. 28), p. 105-120.

A.M.J.A. Berkvens, Adellijke concurrentie tegenover de landsregering. In M. van Driel, M. Pohl & B. Walter (Eds.), Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert (LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 64) (pp. 39-55). Paderborn-Müchen-Wien-Zürich: Ferdinand Schönigh.

2009

A.M.J.A. Berkvens, ‘Cort onvertogen recht’ te Thorn in 1651, in: E.C.Coppens e.a. (red.) Fabrica Iuris. Opstellen over de ‘werkplaats van het recht’ aangeboden aan Sjoerd Faber, Nijmegen 2009 (Werken Gerardt Noodt Instituut, nr. 51), blz. 91-108. Idem met aanvulling in: A.M.J.A. Berkvens en Th.J. van Rensch (red.), In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 2010 (Werken LGOG dl. 20), blz. 151-166.

2008

A.M.J.A. Berkvens,De staatkundige geschiedenis van ‘Limburg’ 1794-1867 in: Ars aequi : juridisch studentenblad, 57, 886-894.

2007

A.M.J.A. Berkvens, The Reform of Civil Procedure in the Rhine-Prussian Provinces: the Example of Prussian Gueldres 1713-1786 (prepublikatie, zie 2010)

2005

A.M.J.A. Berkvens, Th.J. van Rensch (red.), Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005), Maastricht 2005 (Werken LGOG 19). Verkrijgbaar bij Bureau LGOG, postbus 83 6200 AB Maastricht (e-mail: info@lgog.nl)

A.M.J.A. Berkvens, “Zur Abkurtzung unnötiger Procecessualweitlaufigkeiten“. Een bijdrage over de geschiedenis van het Hof van Appel te Thorn 1718-1795, in: A.M.J.A. Berkvens, Th.J. van Rensch (red.), Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005), Maastricht 2005 (Werken LGOG 19), blz. 211-240

A.M.J.A. Berkvens, Bronnen betreffende het Hof van Appel te Thorn, in: A.M.J.A. Berkvens, Th.J. van Rensch (red.), Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005), Maastricht 2005 (Werken LGOG 19), blz. 241-260

A.M.J.A. Berkvens, De kanunnik Joannes Stuben als auctor intellectualis van het “Rijksvorstendom” Thorn, in: A.M.J.A. Berkvens, Th.J. van Rensch (red.), Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005), Maastricht 2005 (Werken LGOG 19), blz.

2004

A.M.J.A. Berkvens, Politiek-institutionele ontwikkeling in “Limburg” (16e-18e eeuw)

2003

A.M.J.A. Berkvens, Digitalisering van rechtsbronnen – De “plakkaten” van het Overkwartier van Gelre ( 17e –18e eeuw) (Bewerkte tekst van een presentatie gehouden op het Internationales Archivsymposion “Grenzüberschreitende archivische Projekte in der Euregio” te Eupen op 27 en 28 mei 2003; prepublikatie); idem als djvu-bestand

2002

A.M.J.A. Berkvens, Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam sed legibus oportet esse armatam … Notes on the influence of Justinian’s Institutes on the codification of customary law in the Southern Netherlands, in: Viva Vox Iuris Romani. Essays in honour of Johannes Emil Spruit, Amsterdam 2002, p. 1-7

A.M.J.A. Berkvens, Een aanzet tot hervorming van het strafprocesrecht in Staats Opper-Gelder in 1762?, in: Pro Memorie 4.2 (2002) blz. 347-361

2001

A.M.J.A. Berkvens, ‘Digitalisering: een virtuele toekomst voor oude rechtsbronnen’, in: Pro Memorie 3.1 (2001) blz. 128-140

2000

A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen, Van Verminkingsstraf tot Vrederechter. Opstellen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2000), Maastricht 2000. Verkrijgbaar bij Bureau LGOG, postbus 83 6200 AB Maastricht (e-mail: info@lgog.nl)

A.M.J.A. Berkvens, ‘Hervorming van bestuur en rechtspraak in Spaans Gelre tijdens de regering van Karel II. Enkele reglementen betreffende de stilus curiae van de Soevereine Raad te Roermond en de bevoegdheden van de Staten van het Overkwartier, 1674-1699’, in: A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen, Van Verminkingsstraf tot Vrederechter. Opstellen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2000), Maastricht 2000, blz. 129-172

A.M.J.A. Berkvens, Le projet du Nouveau droit du pays de Thorn. Absolutisme éclairé et codification sous l’administration de la Princesse-Abesse Marie-Cunégonde de Saxe (1776-1794), in: Christophe Leduc (red.), Droit et communication: dire, eneseigner, publier, Artois 2000 (Cahiers scientifiques de l’Université d’ Artois 15) 57-70.

1999

beccariaA.M.J.A. Berkvens, “A propos van de affaire Laurent Timmermans. Enkele beschouwingen over de hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelre en de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw.” Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria aan de Universiteit Maastricht op 24 september 1999, LGOG Maastricht 1999.

A.M.J.A. Berkvens, “Het Nieuwe Landrecht van Thorn. Verlicht absolutisme en codificatie onder het bewind van de vorstin-abdis Maria Cunegonda van Saksen (1776-1794)“; verschenen in: PSHAL 134-135 (1998-1999) 85-169

1998

A.M.J.A. Berkvens en G.H.A. Venner (red.), “Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen” Rechtshistorische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. A.Fl. Gehlen, Maastricht 1998 (Werken LGOG nr. 16)

A.M.J.A. Berkvens, “… Want remicteren es princelic”- Enkele opmerkingen over het remissierecht in het Overkwartier van Gelre ten tijde van de Aartshertogen, behandelt aan de hand van casuïstiek de praktijk van het gratie-recht aan het begin van de zeventiende eeuw. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in: “Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen” Rechtshistorische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. A.Fl. Gehlen, Maastricht 1998 (Werken LGOG nr. 16). Verkrijgbaar bij Bureau LGOG, postbus 83 6200 AB Maastricht (e-mail: info@lgog.nl)

1997

Ontwerp Landrecht van Thorn (1788)

In 1788 werd in opdracht van de vorstin-abdis Maria-Cunegonda van Saksen het ontwerp van een nieuw landrecht voor het vorstendom Thorn aan de landdag van Thorn aangeboden. De tekst van het ontwerp steunt in hoge mate op die van de Gelderse Land- en Stadrechten van het Overkwartier van Roermond uit 1620. De tekst van het ontwerp is vanaf deze lokatie als pdf.file down te loaden: Landrecht Thorn (327 kb)

A.M.J.A. Berkvens, Projet Codifiation de Thorn, communication journées internationales de la Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Pays Flamands, Picards et Wallons (Douai-Arras, 9-11 Mai 1997).

1996

A.M.J.A. Berkvens, ‘Polizeigesetzgebung in den Habsburgischen Niederlanden‘, K. Härter, M. Stolleis, Policey im Europa der Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 1996, 421-456.

Gelders Land- en Stadrecht (1620)

In 1996 verscheen als nr. 25 in de reeks Werken van de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandse recht, een integrale heruitgave van de eerste Roermondse editie (1620) van het Gelderse Land- en Stadsrecht, verzorgd door A.M.J.A. Berkvens, G.H.A. Venner, m.m.v. G. Spijkerboer. De tekst van de zes boeken van het GLS is vanaf deze plaats als PDF-file down te loaden.

Boek 1-2 (311 kb); Boek 3-4 346 kb); Boek 5-6 (276 kb)

Bij wijze van toegift vindt U hier in facsimile de uitvoerige index op het GLS, ontleend aan de editie Venlo 1785: GLS-index (OCR doorzoekbaar DjVu-bestand)

1995

A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen, G.H.A. Venner (eds.) “Flittich erforscht und gecolligeert …” Opstellen over Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 1995

A.M.J.A. Berkvens, Hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw, verscheen oorspronkelijk in: A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen, G.H.A. Venner (eds.) “Flittich erforscht und gecolligeert …” Opstellen over Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 1995, blz. 137-171. Enkele exemplaren van de complete bundel zijn nog à f 45,- en f 7,50 verzendkosten verkrijgbaar bij Bureau LGOG, postbus 83 6200 AB Maastricht (e-mail: info@lgog.nl)

A.M.J.A. Berkvens, W.J.H.M. van de Pas, G.H.A. Venner, De overheidsinstellingen van Spaans en Oostenrijks Gelre 1543-1795, verscheen oorspronkelijk in: A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen, G.H.A. Venner (eds.) “Flittich erforscht und gecolligeert …”Opstellen over Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 1995, blz. 187-225. Verkrijgbaar bij Bureau LGOG, postbus 83 6200 AB Maastricht (e-mail: info@lgog.nl)

1993

A.M.J.A. Berkvens, ‘In wesen sal het Tractaet van Venlo onderhalden worden …’ Het Tractaat van Venlo als fundamentele wet van Spaans en Oostenrijks Gelre 1580-1794, in: Verdrag en Tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993, 153-170.

1992

A.M.J.A. Berkvens, Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel II. Staats-bezet en Oostenrijks Gelre (1702-1716; 1716-1794), Nijmgen 1992 (Werken GNI 25).

1990

A.M.J.A. Berkvens, Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel I. Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving (1580-) 1665-1702, Dissertatie KU Nijmegen (Werken GNI 19).

A.M.J.A. Berkvens, ‘Un emploi de haut nom et d’une rapport modique’: De benoeming van kanseliers van het Oostenrijkse Hof van Gelre, 1720-1794, in: Maaslands Melange (1990) 55-65.

A.M.J.A. Berkvens, ‘Soumettant cependant le tout au discernement judicieux de Votre Excellence’. De prealabele consultatie van het Oostenrijks Hof van Gelre als onderdeel van het wetgevingsproces in de achttiende eeuw, in:Ten Werentliken Rechte. Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis, Maastricht 1990.

1987

A.M.J.A. Berkvens, De instelling van het Staats Interimbewind in het Overkwartier 7 oktober 1702-24 april 1703, in: PSHAL 1987, 146-161.

1986

A.M.J.A. Berkvens, De vrije rijksheerlijkheid Kessenich, van Brabants en Guliks leen tot Gelders ‘Territoir’. 1699-1715 in: PSHAL 1986, 149-177.

1985

A.M.J.A. Berkvens, De memorie van Gerard Pallant als kenbron voor de bestuursgeschiedenis van het Spaanse Overkwartier van Gelre ten tijde van het Staats Interimbewind 1702-1715, in: PSHAL 1985, 104-145.