Limburgse Rechtsgeschiedenis

Leerstoel

Bijzondere Leerstoel

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan, besloot Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in 1989 tot het instellen van een bijzondere leerstoel Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

De oprichting van de bijzondere leerstoel werd indertijd gemotiveerd vanuit het bijzondere karakter van de rechtsgeschiedenis van de “Limburgse” rechtsgeschiedenis, die in belangrijke mate afwijkt van die van de rest van Nederland, o.a. vanwege invloeden vanuit het Heilige Roomse Rijk en vanuit de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden.

Taken

Het ontwikkelen en verzorgen van keuzeonderwijs binnen het kader van het Maastrichtse systeem van probleemgestuurd onderwijs, het stimuleren van onderzoek op het gebied van de Limburgse rechtsgeschiedenis; het begeleiden van promovendi en assistenten in opleiding; het verrichten van onderzoek en het onderhouden van contacten met onderzoekers in en buiten de regio die op dit terrein werkzaam zijn, met name in het verband van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis. In overleg met hoogleraren op aanverwante terreinen meewerken aan de verdere wetenschappelijke ontwikkeling en profilering van de juridische faculteit. De bekleder van de leerstoel initieert en verricht daartoe  onderzoek naar de rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria, ontwikkelt en verzorgt cursussen en verzorgt publicaties.

Hoogleraren

De leerstoel werd van 1989 tot 1998 bekleed door Prof. Mr. A.Fl. Gehlen. Op 30 oktober 1998 hield hij zijn afscheidscollege, getiteld “In materie van Appellatiën. Hoger beroep te Maastricht in de 16de-18de eeuw”. Een bewerkte tekst van deze rede zal in jaargang 134-135 van het Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap verschijnen. Ter gelegenheid van zijn afscheid werd hem een liber amicorum aangeboden, getiteld: “Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen”. Dit boek (Werken LGOG 16) is nog verkrijgbaar via het Bureau LGOG, postbus 83, 6200 AB Maastricht. (email: info@lgog.nl)

Per 1 juni 1998 werd hij opgevolgd door Prof. Dr. A.M.J.A. Berkvens, die op 24 september 1999 zijn ambt in het openbaar aanvaardde met het uitspreken van zijn inaugurele rede, getiteld: “A propos van de affaire Laurent Timmermans. Enkele beschouwingen over de hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelre en de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw”.

Na diens emeritaat op 19 juli 2018 werd hij opgevolgd door Prof.dr. Bram van Hofstraeten.